• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / LSR 2014-2020 / Informacje dla Beneficjentów
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
informacje dla Wnioskodawców - Beneficjentów
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacj

Szanowni Państwo,

Z uwagi na fakt, iż w obowiązującym wniosku o dofinansowanie brakuje wzoru oświadczenia właściciela/współwłaściciela, że wyraża on zgodę na realizację operacji, poniżej zamieszczamy dokument do uzupełnienia w przypadku, gdy dotyczy to danego wnioskodawcy.

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela

 
Interpretacja kryterium 3, konkurs 1/2018

Stanowisko Zarządu LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dotyczące lokalnego kryterium wyboru nr 3 „Siedziba i miejsca działania wnioskodawcy” dla celu głównego 3.1 w ramach konkursu 1/2018 podjęte Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” nr 6/2018.

Dla mieszkańca obszaru LSR podejmującego działalność gospodarczą potwierdzeniem tego kryterium jest dowód osobisty lub Zaświadczenie z ewidencji ludności (…) wskazujące miejsce zamieszkania.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych podmiotów planujących rozwój przedsiębiorstwa potwierdzeniem kryterium jest KRS lub CEiDG.

 
Wzory dokumentów -rozliczenie operacji przez Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów jakie należy stosować przy rozliczaniu wniosków o dofinansowanie w ramach PO Ryby 2014-2020.

 Opis do faktury z komentarzem

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych

 

 
Kryterium- Podmiot prowadzący działalnośc w sektorze rybactwa i akwakultury

W celu poświadczenia, że podmiot nadal prowadzi działalność w tym sektorze,  oprócz dokumentów wskazanych w źródle weryfikacji kryterium konieczne jest załączenie dodatkowego oświadczenia podpisanego przez Wnioskodawcę.

 
Doradztwo biura- wyjaśnienie

Kryterium zostanie uznane a punkty przyznane za każde przeprowadzone przez pracownika LGR doradztwo, zarówno w siedzibie Stowarzyszenia jak i poza nią, poświadczone podpisaną Kartą doradczą oraz rejestrem doradztwa prowadzonym przez biuro LGR.  

 
Kryterium-gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji-wyjaśnienie

W przypadku zaplanowanego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszej operacji zakupu sprzętu/maszyn/urządzeń do wniosku należy załączyć co najmniej trzy porównywalne oraz aktualne oferty cenowe, umożliwiające zweryfikowanie gotowości do realizacji operacji, racjonalności zaplanowanych do realizacji zadań oraz racjonalności kosztów kwalifikowalnych dla każdego zadania polegającego na zakupie sprzętu/maszyn/urządzeń.

Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie elementy jak:

  • wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
  • przedmiot zakupu/usługi;
  • podstawowe parametry techniczne sprzętu/charakterystykę usługi;
  • cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT.

W opinii Samorządu Województwa w Toruniu za oferty porównywalne uznaje się takie, w których oferenci zawierają minimum 3 takie same lub podobne parametry charakterystyczne towaru. Zakres ofert może różnić się jedynie danymi oferenta, cenami brutto i netto, terminem płatności, datą wystawienia dokumentu.

W przypadku przedstawienia trzech ofert zawierających podobne parametry techniczne towaru należy w tabeli B.VII Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzecowo-finansowym operacji wskazać odpowiednio parametry oraz przedział w jakim zawierają się ww. parametry (np. nie gorsze niż…; minimalny-maksymalny; co najmniej…).

Oferty cenowe powinny wykazywać, że Wnioskodawca analizując rynek i szukając potencjalnych dostawców towarów zapewnił oferentom taki sam dostęp do informacji na temat produktu, który zamierza zakupić w ramach realizacji operacji. Przedmiot zapytania powinien być opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby  umożliwiało to weryfikację ofert pod kątem osiągnięcia zakładanego celu operacji.

W przypadku nie posiadania przez wnioskodawcę 3 ofert z uwagi na unikatowość/charakter sprzętu/maszyn/urządzeń (np. zabytki muzealne, jeden producent/dystrybutor itp.) konieczne jest złożenie oświadczenia, w którym Wnioskodawca informuje, że nie mam możliwości przedstawienia 3 ofert na podany sprzęt/maszyny/urządzenia wraz z wyjaśnieniem. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Radę indywidualnie.

 
Warunek utworzenia miejsca pracy-wykonywanie prac sezonowych

Miejsce pracy może być związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych czynności związanych z tzw. sezonowością. Minimalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące, ponawiany co roku, co najmniej przez 3 lata; polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta umowa pisemna (Instrukcja do wniosku o dofinansowanie, str. 4)

 
Procedura postępowania w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów na liście rankingowej

W przypadku operacji o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na liście operacji wybranych zdecyduje procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych).

W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procentowy udziały wkładu własnego wnioskodawcy) o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miescu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 
Lokalne Kryteria wyboru

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.1 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 1, Cel szczegółowy 1.2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 2 LSR

Lokalne Kryteria wyboru- cel główny 3 LSR

 

 


Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk